Obchodní činnost

PŘEDMĚT ČINNOSTI:

– činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
– zprostředkování obchodu a služeb
– nákup zboží za účelem dalšího prodeje
– činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Naše obchodní činnost je zaměřena na služby v oblasti informačních a ekonomických potřeb obcí, měst a podnikatelských subjektů ČR. Smyslem  a účelem této činnosti je informovat představitele těchto institucí o možnostech zajištění finančního krytí jejich investičních záměrů a tímto pak zajistit projekt do vlastní realizace. Našim cílem je vždy zajistit kvalitní využití všech možností čerpání finančních prostředků, především z dotačních programů ČR a EU.

Tato činnost je zajištěna vedením firmy, obchodním a ekonomickým oddělením

DALŠÍ ČINNOSTI NAŠÍ FIRMY:

Zadávání veřejných zakázek

 • Příprava, zajištění a kompletní organizace všech typů zadávacích řízení dle zákona o veřejných zakázkách (dále jen „Zákon“), v platném znění, včetně podlimitní řízení a zakázek malého rozsahu (dle požadavků zadavatele) v souladu s metodikou daného dotačního titulu,
 • Spolupráce při uzavírání smluv s vybraným dodavatelem,
 • Zveřejnění výsledku výběrových řízení.


Stavební dozor staveb

 • Kontrola dodržování kvality prací při realizaci stavby
 • Kontrola provádění stavby dle schválené projektové dokumentace, podle podmínek vydaných rozhodnutí, podle podmínek uvedených ve smlouvách a podle platných technických norem.
 • Kontrola činností a průběhu realizace ve vazbě na poskytnuté finanční prostředky z dotačních orgánů, účast na kontrolách s dotačními orgány a poradenská činnost s cílem zabezpečení bezproblémového průběhu realizace a výslednému definitivnímu přiznání dotací.
 • Sledování obsahu stavebního a montážního deníku, kontrola řádného vedení a zapisování stanovisek k zapsaným problémům.
 • Zapisování zjištěných nedostatků a problémů do stavebního a montážního deníku.
 • Kontrola provedení prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými.
 • Kontrola provádění předepsaných zkoušek materiálů a konstrukcí.
 • Organizace kontrolních dnů dle potřeby a postupu výstavby.
 • Kontrola oprávněnosti zhotovitele k vystavění dílčích faktur dle smlouvy o dílo a potvrzení jejich správnosti.
 • Projednání navržených víceprací a méněprací s účastníky výstavby, zejména s investorem.
 • Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných v průběhu stavby a při kolaudaci.
 • Účast na zkušebním provozu a zkouškách.
 • Příprava podkladů ke kolaudaci v průběhu výstavby a vyhodnocení stavby.

Cílem je zajištění komplexních služeb při projektové, inženýrské i finanční přípravě staveb, zajištění realizace stavby, případně její řízení nebo dodávka na klíč, podpora a optimalizace provozu a řízení staveb.

Přejít k navigační liště